x-koodattu versio. Sisällysluettelo.

Tekstiliite

Nur pri mi mi atestas

Mi scias, ke Li ekzistas.

Li, kiun ĉiuj eklezioj laŭdas kaj kies servado estas komuna al ĉiuj religioj.

La Leĝo aŭ Logoso, la Spirito aŭ Sinjoro, Bramo aŭ Javeo, ĉiuj estas egale bonaj nomoj por Li. Plej grave estas, ke Li estas Li kaj ke ni per Lia nomo celas la Ĉies-Unuecon kaj la senliman, mirindan memkonscian Intelekton kaj Ordon de la universo.

Mi mem preferas nomi Lin Dio.

Li estas! La universo ne plu estas malplena kaj dezerta al mi.

Mi trovis Lin nek en libroj nek en popolaj legendoj, nek en la naturo nek en la vivoj de individuoj aŭ popoloj. Mi trovis Lin en la nemortonta mi.

Nun mi vidas Lin ĉie.

Mi ne intencas pruvadi Lian ekziston nek eĉ provi priskribi Lian esencon, ĉar ja tute neniaj vortoj de homa lingvo nek de homa menso povus sufiĉi por tio.

Mi intencas kanti nur kiel birdo per mia voĉo. Mi intencas disaŭdigi nur Lian eternan gloron.

Mi faros tion pro ĝojo kaj ne pro devo.

Mi faros tion pro la forto de la sama natura nepreco, per kiu maro murmuregas aŭ rapidfluo bruas, per kiu matenroso briladas en la suno aŭ larmo de sur vango de suferanto ekruliĝas.

Sankta devo de mia kantotalento ĝi estas. Mi scias, ke de Li mi ĝin ricevis, mi volas senti, ke mi ĝin al Li ankaŭ redonas.

Li faris grandan miraklon en mi. Kaj nun mi vidas nur miraklon ĉie.

Probable ne profitigos ĉi tiuj miaj vidpunktoj iun alian aŭ konvinkos iun alian pri Lia ekzisto. Nek mi kredas eĉ, ke homoj estus pli feliĉaj, se tiel okazus.

Sed mi estas certa pri tio, ke ili tiukaze estus iom pli mildaj kaj iom pli indulgemaj al si reciproke.

Mi estas tro maljuna kaj laca por trudi mian komprenon al aliaj. Mi estas tro saĝa eĉ por provi konverti iun al sama kredo kaj pensado.

Lin oni lernu kaj ne instruu.

Lin oni konu, ĉiu en sia menso kaj en sia animo, kaj ne ĉie kaj ĉiumomente per sia buŝo konfesu.

Sed unu- aŭ dufoje dum sia vivo oni eble faras tion. Ne senbezone eldirante Lian sanktan nomon, tiam kiam oni sentas, ke Lia granda momento estas proksimiĝinta.

Tiam oni menciu Lian nomon. Tiam oni disaŭdigu Lian gloron.

Tiu momento venas iam al ĉiu.

Nun ĝi venis al mi. Mi nek povas cedi nek eviti ĝin. Mi nek povas mensogi nek afekti antaŭ Li.

Nur pri mi mi atestas.

Eino Leino: Alla kasvon Kaikkivallan, 1917 (traduko: Marko Rauhamaa)

Sanasto

A
afekti (teeskennellä) # al (prepositio: jollekin, jotakin kohti) # alia (toinen, muu) # animo (sielu) # ankaŭ (myös) # antaŭ (prepositio: ennen jotakin, jonkin edessä) # atesti (todistaa, varmentaa) # (tai; joko-tai)
B
birdo (lintu) # bona (hyvä) # Bramo (Brahma; myös: lahna) # briladi (kimallella) < brili (loistaa) # brui (meluta, pauhata) < bruo (melu) # buŝo (suu)
C
cedi (väistää) # celi (tähdätä, tarkoittaa) # certa (varma)
Ĉ
ĉar (sillä, koska) # ĉi (läheisyyspartikkeli) # ĉie (kaikkialla) # ĉies (jokaisen, kaikkien) # ĉiu (jokainen) # ĉiuj (kaikki) # ĉiumomente (joka hetki) < ĉiu (jokainen) + momento (hetki)
D
de (prepositio: jonkin, joltakin) # devo (velvollisuus) < devi (täytyä) # dezerta (autio, karu) < dezerto (autiomaa) # dio (jumala) # disaŭdigi (kuuluttaa) < aŭdi (kuulla) # dufoje (kaksi kertaa) < du (kaksi) + fojo (kerta) # dum (sillä aikaa kun, kun taas)
E
eble (ehkä) < ebla (mahdollinen) # egale (yhtä hyvin) < egala (yhtä hyvä, tasa-arvoinen) # eklezio (kirkkokunta, kirkkolaitos) # ekruliĝi (vierähtää) < ruli (vierittää) # ekzisti (olla olemassa) # ekzisto (olemassaolo) < ekzisti (olla olemassa) # eldirante (lausuen) < eldiri (lausua, ''sanoa ulos'') < el (ulos) + diri (sanoa) # en (prepositio: jossakin) # esenco (olemus) # esti (olla) # eterna (ikuinen) # eviti (välttää) # (jopa, edes)
F
fari (tehdä) # feliĉa (onnellinen) # forto (voima)
G
gloro (kunnia, loisto) # granda (iso) # grave (tärkeästi) < grava (tärkeä)
Ĝ
ĝi (se) # ĝojo (ilo) < ĝoji (olla iloinen, iloita)
H
homa (inhimillinen) < homo (ihminen) # homo (ihminen)
I
iam (joskus) # ili (he, ne) # individuo (yksilö) # indulgema (armahtavainen, laupias) < indulgi (armahtaa) # instrui (opettaa) # intelekto (järki) # intenci (aikoa) # iom (hieman, jonkin verran) # iu (joku)
J
ja (-han, nimittäin) # Javeo (Jahve)
K
kaj (ja; sekä-että) # kanti (laulaa) # kantotalento (laulunlahja) < kanti (laulaa) + talento (lahja, kyky) # ke (että) # kiam (milloin, jolloin, kun) # kiel (miten, joten, kuten, kuin) # kies (minkä, jonka) # kiu (mikä, kuka) # kompreno (ymmärrys) < kompreni (ymmärtää) # komuna (yhteinen; yleinen) # konfesi (tunnustaa) # koni (tuntea) # konverti (käännyttää, muuntaa) # konvinki (vakuuttaa, saada uskomaan) # kredi (uskoa) # kredo (usko) < kredi (uskoa)
L
la (artikkeli) # laca (väsynyt) # larmo (kyynel) # laŭdi (ylistää, kiittää) # legendo (taru) # lerni (oppia) # leĝo (laki) # li (hän) # lia (hänen) < li (hän) # libro (kirja) # lingvo ([puhuttu] kieli) # Logoso (Logos)
M
maljuna (vanha, iäkäs) # malplena (tyhjä) # maro (meri) # matenroso (aamukaste) < mateno (aamu) + roso (kaste) # mem (itse) # memkonscia (itsetietoinen) < mem (itse) + konscii (tajuta, tiedostaa) # mencii (mainita) # menso (mieli) # mensogi (valehdella) # mi (minä) # mia (minun) < mi (minä) # milda (lempeä) # miraklo (ihme) # mirinda (ihmeellinen) < miri (ihmetellä) # momento (hetki) # murmuregi (jymistä) < murmuri (mutista, mumista)
N
natura (luonnollinen) < naturo (luonto) # naturo (luonto) # ne (ei) # nek (eikä myöskään; ei-eikä) # nemortonta (kuolematon) < morti (kuolla) # nenia (ei minkäänlainen, ei mikään) # nepreco (välttämättömyys) < nepra (välttämätön) < nepre (välttämättä) # ni (me) # nomi (nimittää) < nomo (nimi) # nomo (nimi) # nun (nyt) # nur (vain, vasta)
O
okazi (tapahtua) # oni (epämääräinen persoona) # ordo (järjestys)
P
pensado (ajattelu) # per (prepositio: jonkin avulla, jonkin välityksellä) # plej (eniten, superlatiivi) # pli (enemmän, komparatiivi) # plu (edelleen, enää) # popola (kansan, kansallinen) < popolo (kansa) # popolo (kansa) # por (prepositio: jotakin varten) # povi (voida) # preferi (pitää parempana) # pri (prepositio: jostakin, jonkin tiimoilta) # priskribi (kuvailla, ''kirjoittaa tiimoilta'') < pri (tiimoilta) + skribi (kirjoittaa) # pro (prepositio: takia) # probable (todennäköisesti, varmaan, kai) < probabla (todennäköinen) # profitigi (hyödyttää) < profiti (hyötyä) # proksimiĝinta (lähestynyt) < proksimiĝi (lähestyä) < proksima (läheinen) # provi (yrittää) # pruvadi (todistella) < pruvi (todistaa)
R
rapidfluo (koski) < rapida (nopea) + flui (virrata) # reciproke (vastavuoroisesti, toisensa) # redoni (antaa takaisin, palauttaa) < doni (antaa) # religio (uskonto) # ricevi (saada, ottaa vastaan)
S
sama (sama) # sankta (pyhä) # saĝa (viisas) # scii (tietää) # se (jos) # sed (mutta) # senbezone (turhaan, tarpeettomasti) < sen (ilman) + bezoni (tarvita) # senlima (rajaton, ääretön) < sen (ilman) + limo (raja) # senti (tuntea) # servado (palveleminen) < servi (palvella) # si (itse) # sia (-nsa) < si (itse) # sinjoro (herra) # spirito (henki) # suferanto (kärsijä) < suferi (kärsiä) # sufiĉi (riittää) < sufiĉa (riittävä) # suno (aurinko) # sur (prepositio: jollakin, jonkin päällä)
T
tiam (silloin) # tiel (siten, niin) # tio (se, tuo) # tiu (se, hän, tuo) # tiukaze (siinä tapauksessa) < tiu (se) + kazo (tapaus) # tro (liian) # trovi (löytää) # trudi (tunkea, tyrkyttää) # tute (täysin, kokonaan) < tuta (koko)
U
universo (maailmankaikkeus) # unu (yksi) # unueco (ykseys, yhtenäisyys) < unu (yksi)
V
vango (poski) # veni (tulla) # vidi (nähdä) # vidpunkto (näkemys, näkökulma, ''näköpiste'') < vidi (nähdä) < punkto (piste, kohta) # vivo (elämä) < vivi (elää) # voli (haluta) # vorto (sana) # voĉo (ääni)