koodaamaton versio. Sisällysluettelo.

Tekstiliite

Estonio

Hejmen la rusoj...?

Jam dum jaroj dauxras inter Estonio kaj Rusio politikaj intertraktadoj, por ke i.a. foriru la rusa armeo el estona teritorio. Estonoj esperas venkon de rajto kaj justeco, sed opinias ke Rusio intertraktas nur pro tio, ke restu eksterlanda influo. Tiel dauxras ludo de kato kaj muso.

Laux la estona vidpunkto imperiaj fortoj penas kasxi siajn verajn ambiciojn kaj movi antauxen t.n. Baltan karton, samtempe lezante homajn rajtojn. La okcidento scias, ke demokratio estas en Rusio malforta kaj pro tio gxi ne kuragxas defendi la postulojn de estonoj. Estona delegacio de intertraktadoj celas internacian konferencon sub egido de UN aux la Euxropa Komunumo, por ke oni decidu pri konkretaj datoj de forigo de rusa armeo el la baltaj landoj.

Rusio reagis tre forte. La plej bona ekzemplo pri tio estas propaganda kampanjo kontraux la baltaj landoj, kiu pravigas cxeeston de rusaj tacxmentoj. Tamen estonoj argumentas, ke Rusio devus fine kompreni, ke oni ne povas postuli de liberigxinta lando, post gxia liberigxo, ke tiu garantiu al koloniistoj cxiujn antauxajn privilegiojn. Kompreneble, ne cxiuj koloniistoj rilatas al Estonio malamike! Dum multaj el ili sincere subtenas estonan suverenecon, multaj el ili ne komprenas politikon kaj volas nur mangxi, trinki, kaj havi ie vivlokon. Por estonoj, rusaj estroj devus siajn samnaciulojn alvoki reen al sia patrujo. Tiu cxi pasxo ebligus:

  1. montri ke nek la rusa registaro nek popolo plu havas ambiciojn pri grandigo kaj restauxro de la imperio,
  2. akcenti ke Rusio intencas fondi demokratan justecan sxtaton, kiu estas malfermita al amikaj interrilatoj kun aliaj popoloj,
  3. restauxri fizikan kaj spiritan potencon en Rusio.

Helju VIIRES (Monato Septembro 1993 [modifetita])

Sanasto

A
akcenti (painottaa) < akcento (sananpaino) # al (prepositio: jollekin, jotakin kohti) # alia (toinen, muu) # alvoki (kutsua luokseen) < voki (kutsua, huutaa nimeltä) # ambicio (kunnianhimo) # amika (ystävällinen) < amiko (ystävä) # antauxa (aikaisempi) < antaux (prepositio: ennen jotakin, jonkin edessä) # antauxen (eteenpäin) < antaux (prepositio: ennen jotakin, jonkin edessä) # argumenti (argumentoida, perustella) < argumento (argumentti) # armeo (armeija) # aux (tai; joko-tai)
B
balta (baltialainen) # bona (hyvä)
C
celi (tähdätä)
Cx
cxeesto (läsnäolo) < cxe (luona) + esti (olla) # cxi (läheisyyspartikkeli) # cxiuj (kaikki)
D
dato (päivämäärä) # dauxri (kestää, jatkua) # de (prepositio: jonkun, joltakin) # decidi (päättää) # defendi (puolustaa) # delegacio (delegaatio, lähetystö) # demokrata (demokraattinen) < demokrato (demokraatti) # demokratio (demokratia) # devi (täytyä) # dum (sillä aikaa kun; kun taas)
E
ebligi (mahdollistaa) < ebla (mahdollinen) # egido (aegis-kilpi, suoja) # eksterlanda (ulkomaalainen; maanulkoinen) < ekster (ulkopuolella) + lando (maa) # ekzemplo (esimerkki) # el (prepositio: jostakin) # en (prepositio: jossakin) # esperi (toivoa) # esti (olla) # estona (virolainen) < estono (virolainen) # Estonio (Viro) < estono (virolainen) # estono (virolainen) # estro (päällikkö, johtaja) # euxropa (eurooppalainen) < Euxropo (Eurooppa)
F
fine (lopulta) < fini (päättää, saattaa päätökseen) # fizika (fyysinen) < fiziko (fysiikka) # fondi (perustaa) # forigo (poistaminen) < forigi (poistaa) < for (pois, poissa) # foriri (mennä pois) < for (pois, poissa) + iri (mennä) # forte (vahvasti, voimakkaasti) < forta (vahva, voimakas) # forto (voima) < forta (vahva, voimakas)
G
garantii (taata) # grandigo (suurennus) < grandigi (tehdä suureksi) < granda (iso)
Gx
gxi (se) # gxia (sen) < gxi (se)
H
havi (omata) # hejmen (kotiin) < hejmo (koti) # homa (inhimillinen, ihmis-) < homo (ihminen)
I
i.a. = inter alio (muun muassa) # ie (jossain) # ili (he, ne) # imperia (keisarikunnan, imperiumin) < imperio (keisarikunta, imperiumi) # imperio (keisarikunta, imperiumi) # influo (vaikutus) < influi al (vaikuttaa johonkin) # intenci (aikoa) # inter (prepositio: joidenkin välissä, välillä, kesken, keskuudessa) # internacia (kansainvälinen) < inter (välissä) + nacioj (kansakunnat) # interrilatoj (keskinäiset suhteet) < inter (kesken) + rilati (suhtautua) # intertraktado (neuvottelu) < inter (kesken) + trakti (käsitellä) # intertrakti (neuvotella) < inter (kesken) + trakti (käsitellä)
J
jam (jo) # jaro (vuosi) # justeca (oikeus-) < justeco (oikeus, oikeudenmukaisuus) < justa (oikeudenmukainen) # justeco (oikeus, oikeudenmukaisuus) < justa (oikeudenmukainen)
K
kaj (ja; sekä-että) # kampanjo (kampanja) # karto (kortti) # kasxi (piilottaa) # kato (kissa) # ke (että) # kiu (mikä, kuka, joka) # koloniisto (kolonialisti) < kolonio (siirtomaa) # kompreneble (tietysti, ymmärrettävästi) < kompreni (ymmärtää) # kompreni (ymmärtää) # komunumo (yhteisö) < komuna (yhteinen; yleinen) # konferenco (konferenssi) # konkreta (konkreettinen) # kontraux (vastaan, vastoin, vasten) # kun (kanssa, mukana) # kuragxi (uskaltaa) < kuragxo (rohkeus)
L
la (artikkeli) # lando (maa) # laux (mukaan, myöten) # lezante (vahingoittaen) < lezi (vahingoittaa) # liberigxinta (vapautunut) < liberigxi (vapautua) < libera (vapaa) # liberigxo (vapautuminen) < liberigxi (vapautua) < libera (vapaa) # ludo (peli, leikki)
M
malamike (vihamielisesti) < amike (ystävällisesti) < amiko (ystävä) # malfermita (avattu, avoin) < malfermi (avata) < fermi (sulkea) # malforta (heikko) < forta (vahva) # mangxi (syödä) # montri (osoittaa) # movi (liikuttaa, siirtää) # multaj (monet) # muso (hiiri)
N
ne (ei) # nek (eikä myöskään; ei-eikä) # nur (vain, vasta)
O
okcidento (länsi) # oni (epämääräinen persoona) # opinii (olla jotain mieltä) < opinio (mielipide)
P
pasxo (askel) # patrujo (isänmaa) < patro (isä) # peni (yrittää kovin, ponnistella) # plej (eniten; superlatiivi) # plu (edelleen, enää) # politika (poliittinen) < politiko (politiikka) # politiko (politiikka) # popolo (kansa) # por (varten, puolella, puolesta) # por ke (jotta) # post (jälkeen, perässä) # postuli (vaatia) # postulo (vaatimus) < postuli (vaatia) # potenco (mahti) # povi (voida) # pravigi (oikeuttaa) < prava (oikeassa oleva) # pri (prepositio: jostakin, jonkin tiimoilta) # privilegio (etuoikeus) # pro (prepositio: takia) # propaganda (tiedotus-, mainos-) < propagando (aatteenlevitys)
R
rajto (oikeus johonkin) # reagi (vastata, reagoida) < agi (toimia) # reen (takaisin) < re- (uudelleen, takaisin) # registaro (hallitus) < registo (ministeri) < regi (hallita) # restauxri (entistää) # restauxro (entistys) < restauxri (entistää) # resti (jäädä) # rilati (suhtautua) # rusa (venäläinen) < ruso (venäläinen) # Rusio (Venäjä) < ruso (venäläinen) # ruso (venäläinen)
S
samnaciulo (samanmaalainen) < sama (sama) + nacio (kansakunta) # samtempe (samanaikaisesti, samaan aikaan) < sama (sama) + tempo (aika) # scii (tietää) # sed (mutta, vaan) # sia (-nsa) < si (itse) # sincere (vilpittömästi) < sincera (vilpitön) # spirita (henkinen) < spirito (henki) # sub (prepositio: jonkin alla) # subteni (kannattaa, ''pitää alla'') < sub (alla) + teni (pitää) # suvereneco (suvereenisuus) < suverena (suvereeni)
Sx
sxtato (valtio)
T
t.n. = tiel nomata (niin kutsuttu) # tamen (kuitenkin) # tacxmento (sotilasosasto) # teritorio (alue) # tiel (niin) # tio (se, tuo) # tiu (se, hän, tuo) # tre (hyvin, kovin) # trinki (juoda)
U
UN = Unuigxintaj nacioj (Yhdistyneet kansakunnat)
V
venko (voitto) < venki (voittaa) # vera (tosi) # vidpunkto (näkemys, näkökulma, ''näköpiste'') < vidi (nähdä) + punkto (piste, kohta) # vivloko (elinpaikka) < vivi (elää) + loko (paikka) # voli (haluta)