1. Ääntäminen

Kiu vi estas? [29kB]

Mia nomo estas Tero. [20kB]

Mi ne havas multe da mono, nur unu markon. [29kB]

Prenu la libron de sur la felto. [20kB]

familio, ankaŭ, ankoraŭ, kelkaj, iel, io, mian, romantiko [98kB]

sama [16kB]

ekkoni, allasi, sennacia; scii, heroo, obeema, skuu [86kB]

nuanchava, laghidro, tujhaltinta, bashomo [61kB]

sasasasa sesesese sisisisi sosososo susususu
ŝaŝaŝaŝa ŝeŝeŝeŝe ŝiŝiŝiŝi ŝoŝoŝoŝo ŝuŝuŝuŝu
zazazaza zezezeze zizizizi zozozozo zuzuzuzu
ĵaĵaĵaĵa ĵeĵeĵeĵe ĵiĵiĵiĵi ĵoĵoĵoĵo ĵuĵuĵuĵu
cacacaca cececece cicicici cocococo cucucucu
ĉaĉaĉaĉa ĉeĉeĉeĉe ĉiĉiĉiĉi ĉoĉoĉoĉo ĉuĉuĉuĉu
ĝaĝaĝaĝa ĝeĝeĝeĝe ĝiĝiĝiĝi ĝoĝoĝoĝo ĝuĝuĝuĝu
ŝanĝu zonon, ŝanĝu zonon, ŝanĝu zonon, ŝanĝu zonon
ĵusa krizo, ĵusa krizo, ĵusa krizo, ĵusa krizo
serĉu ŝercon, serĉu ŝercon, serĉu ŝercon, serĉu ŝercon
loĝu lace, loĝu lace, loĝu lace, loĝu lace
[692kB]

Ĉu vi jam scias? [20kB]

Sciura scienco estas facila. [29kB]

Min tre interesas ĉi tiu nova lingvo. Oni promesis al mi, ke mi lernos paroli ĝin pli facile ol ekzemple la francan lingvon. Kompreneble oni devas labori pri iu ajn lingvo, sed eble post kelkaj semajnoj mi jam povos komuniki esperante kun efektivaj alilandaj homoj. [193kB]

2. Substantiivit, adjektiivit ja artikkeli

Jen bona aŭto. Jen bela botelo. Jen mola butero. Jen dika libro. Jen laŭta telefono. Jen longa vorto. Jen alta tablo. Jen komforta seĝo. Jen saĝa homo. Jen vigla hundo. Jen laca kato. [201kB]

La aŭto estas bona. La botelo estas bela. La butero estas mola. La libro estas dika. La telefono estas laŭta. La vorto estas longa. La tablo estas alta. La seĝo estas komforta. La homo estas saĝa. La hundo estas vigla. La kato estas laca. [213kB]

3. Verbien preesens, imperfekti ja futuuri

La laca kato manĝas. La vigla hundo venas. Homo pensas. Marjo parolas. [70kB]

La laca kato manĝis. La vigla hundo venis. Homo pensis. Marjo parolis. [66kB]

La laca kato manĝos. La vigla hundo venos. Homo pensos. Marjo parolos. [61kB]

5. Monikko, nominatiivi ja akkusatiivi

mia laca kato, miaj lacaj katoj, la bona libro , la bonaj libroj; La libro estas mia. La libroj estas miaj. [106kB]

Mi manĝas panon. Ŝi legis libron. Li parolos esperanton. [49kB]

Mi amas vin. Oni vidis min. Vigla hundo portis la lacan katon. La libron portis mi. [78kB]

Mi amas mian viglan hundon. Marjo amas sian viglan hundon. Marjo amas ŝian viglan hundon [70kB]

Ni amas nin reciproke. Vi amas vin reciproke. Ili amas sin reciproke [61kB]

6. Lukusanat

Ŝi havas du hundojn. Li havas unu lacan katon. Mi havas du viglajn. Vi havas nur unu. [70kB]

dudeksepa, naŭmilnaŭcentnaŭdeknaŭa [49kB]

El viaj libroj mi legis nur la trian. La tria libro estis bona. [49kB]

7. Prepositiot

Li venis al mi. Mi iros al via aŭto. [41kB]

Anstataŭ televidilo ŝi aĉetis librojn. [33kB]

Mi finos la projekton antaŭ somero. Antaŭ la pordo staras fremda viro. [49kB]

Marjo sidas apud Tero. Apud Nilo estas malnovaj urboj. [49kB]

La parencoj de Tero vizitos ĉe li. [33kB]

Ĉirkaŭ la arbo kreskas floroj. [25kB]

Mi atendis lin dum tri tagoj. Mi renkontis Teron dum la konferenco. [57kB]

Tero restis ekster la ĉambro. [20kB]

El la ĉambro venis stranga odoro [86kB]

Marjo loĝas en Suomujo. [16kB]

Mi havos laboron ĝis pasko. La buso iras ĝis la urbo. [66kB]

Inter la domoj staras granda arbo. Inter ni estas trompinto. [53kB]

Ŝi agis kontraŭ la prezidanto. Kontraŭ nia hejmo estas bela vendejo. [53kB]

Mi vizitis krom Rusujo en Estonujo. [25kB]

Marjo vojaĝos kun mi al Tampereo. [29kB]

Laŭ Arto vi ricevis diplomon. Laŭ mia opinio ŝi estas bona poeto. Ni biciklis laŭ la longa ponto. [86kB]

Marjo fumas malgraŭ miaj protestoj. [25kB]

Mi faris ĝin per la manoj. Mi lumigis la ĉambron per la lampo. Mi abonos la gazeton per Marjo. [25kB]

Mi konstruis apartan domon por la infanoj. Jen floroj por vi. Mi estas por la decido. [78kB]

Post la konferenco ni partoprenis en ekskurso. Dum horo la hundo kuris post mi. [66kB]

Ĉe via hejmo ĝi kuris preter mi. [25kB]

Ni diskutis pri la afero dum longa tempo. [29kB]

Pro la akcidento mi lamas. Dankon pro viaj afablaj vortoj. [45kB]

Marjo ludas sen notoj. [16kB]

La kato dormas sub la tablo. [20kB]

Super niaj kapoj kantas bela birdo. [25kB]

La hundo staras sur la tablo. [20kB]

Vento blovis tra la fenestro. La buso iros tra tri urboj. [45kB]

Trans la rivero estas alta arbo. [25kB]

La vigla hundo de saĝa homo. Li venis de la domo. Mi ricevis ĝin de Tero. Ŝi mortis de soifo. Mi suferas de febro. La libro legata de mi. [115kB]

En Suomujo estas kvin milionoj da loĝantoj. La ŝtata ŝuldo estas ducent miliardoj da markoj. Lumjaro estas proksimume dek bilionoj da kilometroj. Mi trinkis tason da teo. Mi aĉetis du litrojn da fragoj. [152kB]

Mi manĝis la fragojn po tri. En la fenestroj brulas po du kandeloj . Mi donis al Marjo kaj Tero po marko. Mi veturis po cent kilometroj en horo. Mi studas la anglan lingvon po kvar horoj en semajno. Ŝi vendas fragojn po kilogramo. [180kB]

Ni manĝos je la sesa. Je la kvara fojo mi sukcesis. Mia frato estas je dudek centimetroj pli alta ol mi. Mi kredas je vi. [86kB]

Irlandanoj elektis ŝin prezidanto. La knabino fariĝis virino. Mi rigardas la batalon venkita Mi ŝanĝos ĝin ruĝa Ĝi ŝanĝiĝis verda. La vetero restas bela. [123kB]

Irlandanoj elektis ŝin kiel prezidanton. Mi rigardas lin kiel bonan instruiston. Kiel esperantisto vi komprenas mian peton. [86kB]

Mi ŝanĝis la kaoson en ordon. La kaoso ŝanĝiĝis al ordo [49kB]

10. Konjuktiot

Mi kaj amas kaj malamas lin. Ni havas kaj katon kaj hundon. Aŭ vi faros la ekzercojn, aŭ vi malsukcesos en la ekzameno. Mi edziniĝos aŭ al Tero aŭ al Arto. Mi edziniĝos nek al Tero nek al Arto. Mi nek amas nek malamas lin. [180kB]

11. Kysymyspartikkeli ''ĉu'' ja taulukkosanat

Ĉu vi scias? Ĉu iu legis la libron? [37kB]

Li ja manĝas ion ajn. Bonan laboranton oni ne trovas ie ajn. Kion ajn mi volas, mi ricevos tion. Al kiu ajn virino vi edziĝos, mi ŝin akceptos. [119kB]

Ŝi tute ne plaĉas al mi. Nu, tute nenio ja plaĉas al vi. [41kB]

12. Vertailumuodot

Mi legas pli malrapide ol vi. Mi skribas pli bone ol mi parolas. Mi estas pli alta ol vi. [70kB]

Ju pli vi studas, des pli vi lernas. Ju pli malgranda besto estas, des pli forta ĝi estas relative. Ju pli forte mi frapas lin, des pli forte li refrapas min. Des pli bone!. Vi iom post iom plisaĝiĝas, ju pli maljuna vi fariĝos. [160kB]

14. Infinitiivi ja apuverbit

Li ne lasas min paroli. Li malpermesas al mi paroli. Ŝi helpas al mi studi. Vi devigis min veni. [74kB]

Mi venis ĉi tien por manĝi. Mi iros viziti ŝin. [33kB]

Esperanton estas facile paroli. Estis neeble scii. [37kB]

15. Pää- ja sivulauseet

La knabo [53kB]

Neniu scias, kie ŝi estas. Mi dubas, ĉu ŝi revenos. [37kB]

Ĉu ŝi estas en la laborejo ĉu hejme, restas fakto, ke ŝi mensogis. Ĉu ŝi mensogis aŭ ne, tio tute ne gravas. [74kB]

Min ĉagrenas, ke vi ne telefonis al mi. Mi diras, ke vi estas malsaĝa. Malgraŭ ke vi parolas multe, vi apenaŭ diras ion. Mi ne povas kanti pro ke neniu min instruis. [111kB]

Li estas pli alta, ol mi memoris. Kvankam mi dormis longe, mi estas lacega. Se ŝi ne revenos, ni ne povos eliri Kiam ŝi revenos, ni eliros. Ni faros, kiel ŝi diras. [127kB]

16. Volitiivi ja konditionaali

Iru! Ne venu! Restu tie! Silentu! Ni iru! Ŝi zorgu pri siaj propraĵoj. Ili ne redonu ĝin al vi. [98kB]

Mi petas, ke vi silentu. Mi deziras, ke ni jam eliru. Mi volas, ke vi vekiĝu. Mi tion faris, por ke vi estu feliĉa. [86kB]

Se mi povus decidi, vi iĝus mia edzo. Mi ne kompatus ŝin, eĉ se ŝi ne sukcesus. [61kB]

Mi jam nepre iru. Baldaŭ li nepre estos ĉi tie. Mi deziras iom da akvo. Mi aŭdacas diri, ke ŝi estas pli bona kuracisto ol mi. Mi ja kredas, ke li baldaŭ venos. [119kB]

17. Partisiipit ja verbien liittomuodot

La libron skribis fama verkisto. La aŭton kondukas mi. Mi ricevis leteron, kiun skribis Tero. Oni aŭskultis lin. [82kB]

Li eliris el la ĉambro malbenante sian naskiĝon. Ricevinte la leteron ŝi eksilentis. [61kB]