x-koodattu versio. Sisällysluettelo.

Neljäs oppitunti

Persoonapronominit ja nimet

Tässä on esperanton persoonapronominit:

mi minä
vi sinä, te
ŝi hän (naisesta)
li hän (miehestä)
ĝi se
ni me
ili he, ne
oni (passiivisubjekti)
si hän, se, he, ne itse

Huomaa erityisesti, että vi tarkoittaa sekä sinä että te.

Esperanto käyttää eri persoonapronomineja ihmisen sukupuolen mukaan. Naisista ja tytöistä (ja usein naaraseläimistä) käytetään pronominia ŝi ja miehistä ja pojista (ja uroseläimistä) pronominia li. Monikossa sekä esineistä että ihmisistä käytetään pronominia ili.

Verbin pääte ei ollenkaan riipu persoonapronominista. Niinpä sanotaan:

Mi manĝas. Minä syön.
Vi venis. Sinä tulit; te tulitte.
Ŝi pensos. Hän ajattelee [huomenna].
Ni parolis. Me puhuimme.

Persoonapronominilla oni muodostetaan persoonattomia lauseita. Se voidaan kääntää passiivilla tai esimerkiksi ilmauksella ihmiset:®

Oni manĝas. Ihmiset syövät.
Oni venis. Tultiin.
Oni pensos. Vielä tässä ajatellaan.
Oni parolis. Puhuttiin.

Omistuspronominit muodostetaan päätteellä -a:

mia minun
via sinun, teidän
ŝia, lia hänen
ĝia sen
nia meidän
ilia heidän, niiden
onia (persoonaton omistaja)
sia -nsa

Huomaa sananpaino sanassa ilia. Esimerkkilauseita:

Mia laca kato manĝas. Väsynyt kissani syö.
La libro estas mia. Se kirja on minun.

Omistuspronominien yhteydessä ei yleensä käytetä artikkelia, koska sen merkitys useimmiten jo sisältyy pronominiin. Asia ei kuitenkaan ole aina yksikäsitteinen. Niinpä mia libro voi tarkoittaa minun ainoaa kirjaani tai yhtä monista kirjoistani.

Yhtä pronominia ei ole vielä käsitelty: si. Se otetaan puheeksi tuonnempana.

Viides oppitunti.