x-koodattu versio. Sisällysluettelo.

Seitsemäs oppitunti

Prepositiot

Suomenkielen nominit (eli substantiivit, adjektiivit, pronominit ja numeraalit) tunnetusti taipuvat. Edellä näimme, että esperantossa on kaksi sijamuotoa (nominatiivi ja akkusatiivi), mutta suomessa niitä on - laskutavan mukaan - 14 tai 15! Nämä asiat ilmaistaan esperantossa yleensä prepositioilla, pienillä partikkeleilla, jotka pannaan pääsanan eteen. Tässä on joitakin sijamuotoja suomen sanasta talo sekä näiden käännökset esperantoksi:

talo (la) domo
talon de (la) domo
talossa en (la) domo
talosta el (la) domo
talolta de (la) domo
talotta sen (la) domo
taloineen kun (la) domo

Edes suomenkielen 14 sijamuotoa eivät riitä ilmaisemaan kaikkea. Siksi suomessa on sijamuotojen lisäksi pari prepositiota ja varsinkin lukuisia postpositioita:

talon ulkopuolella ekster (la) domo
talon edessä antaŭ (la) domo
talon ympärillä ĉirkaŭ (la) domo

Tässä on täydellinen lista esperanton prepositioista:

al -lle, luokse, kohti
Li venis al mi (Hän tuli luokseni). Mi iros al via aŭto (Menen autollesi). [äänite]®
anstataŭ sijaan
Anstataŭ televidilo ŝi aĉetis librojn (Television sijaan hän osti kirjoja). [äänite]
antaŭ ennen; edessä
Mi finos la projekton antaŭ somero (Saan projektin päätökseen ennen kesää). Antaŭ la pordo staras fremda viro (Oven edessä seisoo vieras mies). [äänite]
apud vieressä, varrella
Marjo sidas apud Tero (Marjo istuu Teron vieressä). Apud Nilo estas malnovaj urboj (Niilin varrella on vanhoja kaupunkeja). [äänite]
ĉe -lla, luona, kohdalla
La parencoj de Tero vizitos ĉe li (Teron sukulaiset tulevat käymään hänen luonaan). [äänite]
ĉirkaŭ ympärillä
Ĉirkaŭ la arbo kreskas floroj (Puun ympärillä kasvaa kukkia). [äänite]
da (partitiivi)
Tämä prepositio käsitellään alempana.
de (genetiivi)
Tämä prepositio käsitellään alempana.
dum aikana, ajan
Mi atendis lin dum tri tagoj (Odotin häntä kolme päivää). Mi renkontis Teron dum la konferenco (Tapasin Teron konferenssin aikana). [äänite]
ekster ulkopuolella
Tero restis ekster la ĉambro (Tero pysyi huoneen ulkopuolella). [äänite]
el -sta
El la ĉambro venis stranga odoro (Huoneesta tuli outo haju). [äänite]
en -ssa
Marjo loĝas en Suomujo (Marjo asuu Suomessa). [äänite]®
ĝis johonkin asti
Mi havos laboron ĝis pasko (Minulla on töitä pääsiäiseen asti). La buso iras ĝis la urbo (Bussi menee kaupunkiin asti). [äänite]
inter välissä; välillä, kesken, keskuudessa
Inter la domoj staras granda arbo (Talojen välissä seisoo suuri puu). Inter ni estas trompinto (Keskuudessamme on petturi). [äänite]
je suhteen
Tämä prepositio käsitellään alempana.
kontraŭ vastaan, vastoin; vastapäätä; vasten
Ŝi agis kontraŭ la prezidanto (Hän toimi presidenttiä vastaan). Kontraŭ nia hejmo estas bela vendejo (Kotiamme vastapäätä on kauppa). [äänite]
krom lisäksi
Mi vizitis krom Rusujo en Estonujo (Kävin Venäjän lisäksi Virossa). [äänite]
kun kanssa, mukana
Marjo vojaĝos kun mi al Tampereo (Marjo matkustaa kanssani Tampereelle). [äänite]
laŭ mukaan; myöten
Laŭ Arto vi ricevis diplomon (Arton mukaan sinä sait diplomin). Laŭ mia opinio ŝi estas bona poeto (Minun mielestäni hän on hyvä runoilija). Ni biciklis laŭ la longa ponto (Ajoimme polkupyörälla pitkää siltaa pitkin). [äänite]
malgraŭ huolimatta
Marjo fumas malgraŭ miaj protestoj (Marjo polttaa tupakkaa vastalauseistani huolimatta). [äänite]
per -in, -lla, avulla, kautta
Mi faris ĝin per la manoj (Tein sen käsin). Mi lumigis la ĉambron per la lampo (Valaisin huoneen lampulla). Mi abonos la gazeton per Marjo (Tilaan lehden Marjon kautta). [äänite]
po (ryhmitysprepositio)
Tämä prepositio käsitellään alempana.
por varten, -lle; puolesta; puolella
Mi konstruis apartan domon por la infanoj (Rakensin erillisen talon lapsia varten). Jen floroj por vi (Tässä sinulle kukkia). Mi estas por la decido (Olen päätöksen puolella). [äänite]
post jälkeen; perässä
Post la konferenco ni partoprenis en ekskurso (Konferenssin jälkeen osallistuimme retkeen). Dum horo la hundo kuris post mi (Tunnin ajan se koira juoksi perässäni). [äänite]
preter ohi
Ĉe via hejmo ĝi kuris preter mi (Kotisi kohdalla se juoksi ohitseni). [äänite]
pri -sta, tiimoilta
Ni diskutis pri la afero dum longa tempo (Keskustelimme asiasta pitkän aikaa). [äänite]
pro takia
Pro la akcidento mi lamas (Sen onnettomuuden takia minä onnun). Dankon pro viaj afablaj vortoj (Kiitos ystävällisistä sanoistanne). [äänite]
sen ilman, -tta
Marjo ludas sen notoj (Marjo soittaa ilman nuotteja). [äänite]
sub alla, alapuolella
La kato dormas sub la tablo (Kissa nukkuu pöydän alla). [äänite]
super yläpuolella, päällä
Super niaj kapoj kantas bela birdo (Päämme päällä laulaa kaunis lintu). [äänite]
sur päällä, -lla
La hundo staras sur la tablo (Koira seisoo pöydällä). [äänite]
tra läpi, kautta
Vento blovis tra la fenestro (Tuuli puhalsi ikkunan läpi). La buso iros tra tri urboj (Bussi kulkee kolmen kaupungin kautta). [äänite]
trans toisella puolella
Trans la rivero estas alta arbo (Joen toisella puolella on korkea puu). [äänite]

Paikkaprepositiot

Kuten edellä nähtiin, preposition jälkeen tulevat nominit ovat yleensä nominatiivimuodossa. Ne voivat kuitenkin olla akkusatiivimuodossa paikkaprepositioiden antaŭ, apud, ĉe, ĉirkaŭ, ekster, en, inter, kontraŭ, sub, super, sur ja trans jälkeen. Tällöin näiden prepositioiden merkitys muuttuu paikallaan olevasta suuntaa osoittavaksi:

antaŭ la domon talon eteen
apud min viereeni
ĉirkaŭ la tablon pöydän ympärille
ekster Eŭropon Euroopan ulkopuolelle
en Suomujon Suomeen
inter vin väliinne
kontraŭ mian hejmon taloani vastapäätä, tien toiselle puolelle
sub la ponton sillan alle
super la kampon pellon yläpuolelle
sur la tablon pöydälle
trans la vojon tien toiselle puolelle

Muotoa ĉe nin (luoksemme) ei yleensä käytetä, koska al ni tarkoittaa samaa.

Paikkapreposition eteen voi myös panna preposition de, jolloin preposition merkitys muuttuu lähtösuuntaa osoittavaksi:

de antaŭ la domo talon edestä
de apud mi vierestäni
de ĉirkaŭ la tablo pöydän ympäriltä
de ekster Eŭropo Euroopan ulkopuolelta
de inter vi välistänne
de kontraŭ mia hejmo taloani vastapäätä, tien toiselta puolelta
de sub la ponto sillan alta
de super la kampo pellon yläpuolelta
de sur la tablo pöydältä
de trans la vojo tien toiselta puolelta

Muodon de ĉe ni (luotamme) sijaan sanotaan yksinkertaisesti de ni. Muodon de en Suomujo (Suomesta) sijaan sanotaan yksinkertaisesti el Suomujo.

Prepositioita ĉirkaŭ, inter, sub ja super käytetään myös sellaisenaan, kun on kyse kauttakulusta:

La infanoj kuris ĉirkaŭ la tablo Lapset juoksivat pöydän ympäri
Inter ili flugis birdo Heidän välistään lensi lintu
Ni veturis sub la ponto Ajoimme sillan ali
Super la kampo flugis aglo Pellon yli lensi kotka

Prepositio ''de''

Prepositio de on tärkeässä asemassa esperantossa yksinkertaisesti siksi, että sillä on monta merkitystä:

  1. Suomen genetiivi: La vigla hundo de saĝa homo (Erään viisaan ihmisen vilkas koira). [äänite]
  2. Suomen ablatiivi (luota, -lta): Li venis de la domo (Hän tuli talon luota). Mi ricevis ĝin de Tero (Sain sen Terolta).
  3. Aiheutin: Ŝi mortis de soifo (Hän kuoli janoon). Mi suferas de febro (Kärsin kuumeesta).
  4. Passiivipartisiipin agentti: la libro legata de mi (lukemani kirja). Tästä lisää tuonnempana.

Prepositio ''da''

Prepositio da vastaa ehkä lähimmin suomen partitiivia. Ilmaus X da Y tarkoittaa X:llinen Y:tä, eli kyse on määrän ilmauksesta. Esimerkiksi:

taso da kafo kupillinen kahvia, kuppi kahvia
glaso da akvo lasillinen vettä, lasi vettä
korbo da pomoj korillinen omenia
grupo da homoj ryhmä ihmisiä

Sanat miliono, miliardo ja biliono eivät ole esperantossa lukusanoja vaan substantiiveja. Ne liitetään pääsanaansa da-prepositiolla:

En Suomujo estas kvin milionoj da loĝantoj (Suomessa on viisi miljoonaa asukasta). La ŝtata ŝuldo estas ducent miliardoj da markoj (Valtion velka on kaksisataa miljardia markkaa). Lumjaro estas proksimume dek bilionoj da kilometroj (Valovuosi on noin kymmenen biljoonaa kilometria). [äänite]

Objektina da-ilmausta käytetään näin:

Mi trinkis tason da teo (Join kupin teetä). Mi aĉetis du litrojn da fragoj (Ostin kaksi litraa mansikoita).

Prepositio ''po''

Ryhmittelyprepositiolla po ei ole suoraa vastinetta suomen kielessä (mutta kylläkin venäjässä). Ilmauksen po X voi usein suomentaa aina X, aina X kerrallaan, X kutakin kohti tai X-ittain. Preposition po pääsana on aina jokin mitta tai lukumäärä. Esimerkkejä:

Mi manĝis la fragojn po tri (Söin mansikat aina kolme kerrallaan). En la fenestroj brulas po du kandeloj (Ikkunoissa palaa kaksi kynttilää kussakin). Mi donis al Marjo kaj Tero po marko (Annoin Marjolle ja Terolle markan mieheen). Mi veturis po cent kilometroj en horo (Ajoin sataa kilometriä tunnissa). Mi studas la anglan lingvon po kvar horoj en semajno (Opiskelin englantia neljä tuntia viikossa). Ŝi vendas fragojn po kilogramo (Hän myy mansikoita kiloittain). [äänite]

Tässä on vertauksen vuoksi samankaltainen lause, jossa ei käytetä prepositiota po: Mi veturis cent kilometrojn en horo. Sen mukaan puhuja ajoi sata kilometria, ja siihen kului tunnin verran aikaa.

Huomaa, että po-ilmaus voi esiintyä myös lauseen subjektina tai objektina. Sen pääsana ei kuitenkaan saa akkusatiivia.®

Prepositio ''je''

Prepositio je on esperanton ''jokeri''. Sitä käytetään, kun mikään muu prepositio ei tunnu luontevalta. Esimerkkejä:

Ni manĝos je la sesa. (Syömme kuudelta). Je la kvara fojo mi sukcesis (Neljännellä kerralla minä onnistuin). Mia frato estas je dudek centimetroj pli alta ol mi (Veljeni on kaksikymmentä senttiä pitempi kuin minä). Mi kredas je vi (Uskon sinuun). [äänite]®

Predikatiivi ja ''kiel''-rakenne

Predikatiivi on nominatiivimuotoinen lauseenjäsen, joka kuitenkaan ei ole lauseen subjekti. Suomenkielessä vain olla-verbi voi saada predikatiivin. Esperantossa predikatiivi on yleisempi lähinnä siksi, että esperantosta - kuten euroopalaisista kielistä ylipäänsäkin - puuttuu vastine suomen sijamuodoille essiivi (-na-pääte) ja translatiivi (-ksi-pääte). Esperanto käyttää niiden sijaan näitä rakenteita:

  1. Predikatiivi. Esimerkkejä: Irlandanoj elektis ŝin prezidanto (Irlantilaiset valitsivat hänet presidentiksi). La knabino fariĝis virino (Tytöstä on tullut nainen). Mi rigardas la batalon venkita (Pidän taistelua voitettuna). Mi ŝanĝos ĝin ruĝa (Muutan sen punaiseksi). Ĝi ŝanĝiĝis verda (Se muuttui vihreäksi). La vetero restas bela (Ilmat ovat pysyneet hyvinä). [äänite]
  2. Kiel-rakenne. Yleensä vain adjektiivia käytetään predikatiivina. Substantiivipredikatiivin sijaan käytetään useimmiten kiel-rakennetta (sananmukaisesti kiel tarkoittaa kuten). Esimerkkejä: Irlandanoj elektis ŝin kiel prezidanton (Irlantilaiset valitsivat hänet presidentiksi); sananmukaisesti käännettynä: Irlantilaiset valitsivat hänet kuten presidentin. Mi rigardas lin kiel bonan instruiston (Pidän häntä hyvänä opettajana). Kiel esperantisto vi komprenas mian peton (Esperantistina ymmärrät pyyntöni). [äänite]
  3. Prepositio en -n tai al. Verbit ŝanĝi (muuttaa) ja ŝanĝiĝi (muuttua) järjestyvät yleensä joko prepositiolla en -n tai al: Mi ŝanĝis la kaoson en ordon (Muutin sekasorron järjestykseksi). La kaoso ŝanĝiĝis al ordo (Sekasorto muuttui järjestykseksi). [äänite]
)

Huomaa, että suomen essiivillä ja translatiivilla on muitakin merkityksiä erityisesti aikailmauksissa. Esperantossa aikaessiiviä vastaa yleensä prepositio en: en mardo (tiistaina), en marto (maaliskuussa), en la jaro 1995 (vuonna 1995). Aikatranslatiivia vastaa yleensä prepositio por: por mardo (tiistaiksi), por tago (päiväksi), por jaro (vuodeksi).

Prepositiotaulukko

Liitteenä on taulukko suomen postpositioista ja sijamuodoista sekä näiden esperantonkielisistä vastineista.

Kahdeksas oppitunti.