x-koodattu versio. Sisällysluettelo.

Kymmenes oppitunti

Konjunktiot

Konjunktiot ovat pikkusanoja, jotka liittävät lauseita toisiinsa. Tässä on esperanton konjunktiot:

kaj (ja), nek (eikä myöskään), sed (mutta; vaan), ĉar (sillä, nimittäin, koska), eĉ se (vaikka, siinäkin tapauksessa että), kiel (kuin, kuten), ol (kuin), kvazaŭ (ikään kuin), kiom (sikäli kuin), kvankam (vaikka, siitä huolimatta että), se (jos), kiam (kun), dum (sillä aikaa kun), ĝis (kunnes), antaŭ ol (ennen kuin), post kiam (sen jälkeen kun), ke (että), por ke (jotta), ju (mitä [enemmän]), des (sitä [enemmän]).

Sekä kiel että ol suomennetaan kuin. Edellistä käytetään rinnastuksessa, jälkimmäistä vertailussa:®

sama kiel sama kuin.
same kiel samoin kuin.
simila kiel samanlainen kuin.
egale granda kiel yhtä suuri kuin.
alia ol eri/muu/toinen kuin.
malsama ol eri/muu/toinen kuin.
malsimila ol erilainen kuin.
pli ol enemmän kuin.
malpli ol vähemmän kuin.
pli granda ol suurempi kuin.

Konjuntiot kaj, ja nek esiintyvät myös pareittain: kaj-kaj (sekä-että), aŭ-aŭ (joko-tai) ja nek-nek (ei-eikä). Esimerkkejä:

Mi kaj amas kaj malamas lin (Minä sekä rakastan että vihaan häntä). Ni havas kaj katon kaj hundon (Meillä on sekä kissa että koira). Aŭ vi faros la ekzercojn, aŭ vi malsukcesos en la ekzameno (Joko teet harjoitukset, tai et pääse kokeesta läpi). Mi edziniĝos aŭ al Tero aŭ al Arto (Menen naimisiin joko Teron tai Arton kanssa). Mi edziniĝos nek al Tero nek al Arto (En nai Teroa enkä Artoa). Mi nek amas nek malamas lin (En rakasta enkä vihaa häntä).[äänite]
Konjunktiot ju ja des selitetään myöhemmin.

Yhdestoista oppitunti.